Home

ZMIENNOŚĆ CZASOWO-PRZESTRZENNA ZAWARTOŚCI I AKTYWNOŚCI GLEBOWEJ BIOMASY MIKROBIOLOGICZNEJ

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piotrowska, Anna
dc.contributor.author Charzyński, Przemysław
dc.date.accessioned 2013-02-12T08:20:19Z
dc.date.available 2013-02-12T08:20:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Proceedings of ECOpole 2012;6(2)
dc.identifier.issn 1898-617X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/308
dc.description.abstract W poziomie powierzchniowym (0÷20 cm) czarnej ziemi badano zmienność czasowo-przestrzenną zawartości glebowej biomasy mikrobiologicznej (C i N biomasy - MBC i MBN) oraz jej aktywności (aktywność dehydrogenaz - DH, poziom hydrolizy dioctanu fluoresceiny - FDAH, oddychanie gleby - RESP 3) oraz ich powiązanie z wybranymi właściwościami chemicznymi gleby (CORG, NOG, pH-H2O). W kwietniu i w sierpniu 2007 roku pobrano po 50 próbek glebowych z punktów zlokalizowanych w sztywnej siatce kwadratów (10 x 10 m). Wyniki opracowano metodami statystycznymi i geostatystycznymi. Tylko wartości C i N biomasy oraz poziomu hydrolizy FAD były istotnie większe (p < 0,05) w próbkach gleby pobranej w kwietniu niż w sierpniu. Największą zmienność wartości badanych cech mierzoną za pomocą współczynnika zmienności (CV) uzyskano dla wyników oddychania glebowego (CV > 36%), zaś pozostałe badane cechy wykazywały zmienność małą i umiarkowaną (CV = 11,9÷25,6%). Wartości skośności dla większości cech były dodatnie, wskazując na prawostronną asymetrię rozkładu wyników. Kurtoza mieściła się w zakresie od 1,18 do 3,54 i dla większość badanych cech była ona ujemna, co świadczy o mniejszej koncentracji wyników wokół średniej w porównaniu do rozkładu normalnego. Najwyższe współczynniki korelacji prostej uzyskano pomiędzy zawartością MBN i MBC oraz CORG i NOG. Mapy rastrowe wykazały, że wartości badanych zmiennych były nieregularnie rozmieszczone na badanym obszarze. Ponadto dla wszystkich badanych cech uzyskano odmienne rozmieszczenie przestrzenne wyników w obu terminach analiz.
dc.description.abstract Spatio-temporal variability of soil microbial biomass content (microbial biomass carbon - MBC and nitrogen - MBN) and activity (dehydrogenase - DH, and fluorescein diacetate hydrolysis - FDAH, soil basal respiration after 3 days - RESP 3) and their relationship to the variability of some chemical properties (CORG - organic carbon content, NTOT - total nitrogen content, soil pH H2O) in the surface horizon (0÷20 cm) of Phaeozems (Pomorze and Kujawy region) was studied. Fifty soil samples were collected in April and August 2007 in a square sampling grid (10 x 10 m). The results were evaluated with the use of classic statistical and geostatistical methods. Only MBC and MBN as well as FAD hydrolysis data was significantly higher in the soil samples taken in April than in August (p < 0.05). The highest variability of the studied properties values as measured with coefficient of variation (CV [%]) was shown for soil respiration (CV > 36%), while the other properties displayed small and moderate variability (CV = 11.9÷25.6%). Most of the propertied studied displayed the positive skewness, showing left-sided asymmetry. The kurtosis ranged from –1.18 to 3.54 and most of variables studied shown the negative values of this parameter, suggesting lower concentration of the data around the average value compared to the normal distribution. The raster maps showed that microbial properties studied were distributed irregularly in the topsoil. The highest positive correlation coefficients were found between MBN and MBC, and between organic carbon and total nitrogen contents.
dc.description.sponsorship Badania finansowane przez MNiSzW w ramach projektu badawczego N 310 030 32/1588.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject glebowa biomasa mikrobiologiczna
dc.subject dehydrogenazy
dc.subject zmienność czasowo-przestrzenna
dc.subject poziom hydrolizy FDA
dc.subject oddychanie gleby
dc.title ZMIENNOŚĆ CZASOWO-PRZESTRZENNA ZAWARTOŚCI I AKTYWNOŚCI GLEBOWEJ BIOMASY MIKROBIOLOGICZNEJ
dc.title.alternative SPATIO-TEMPORAL VARIABILITY OF SOIL MICROBIAL BIOMASS CONTENT AND ACTIVITY
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations