Home

Rola związków partnerskich w resocjalizacji i wykonywaniu kary wobec skazanych długoterminowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalczyk, Małgorzata Henryka
dc.contributor.author Adamowska, Olga
dc.date.accessioned 2015-09-23T07:16:14Z
dc.date.available 2015-09-23T07:16:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Rocznik Andragogicznym, nr. 21, 2014, pp. 237-248
dc.identifier.issn 2391-7571
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2014.017
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2925
dc.description.abstract Długoterminowa kara pozbawienia wolności powoduje szereg dolegliwości psychicznych i społecznych. Odizolowanie od dotychczasowych warunków życia na wolności, od rodziny, przyjaciół zmienia zachowania osadzonych, którzy zaczynają coraz bardziej koncentrować się na aktualnej sytuacji. Prowadzi to do zerwania więzi z osobami bliskimi pozostającymi na wolności. Celem opracowania było zbadanie roli związków partnerskich zarówno w życiu skazanych, jak i w procesie resocjalizacji, a w szczególności ustalenie specyfiki tych związków, roli, jaką pełnią w życiu obojga partnerów, oraz ewentualnych zmian, jakie dzięki tym relacjom zaszły w zachowaniu badanych w trakcie pobytu w zakładzie karnym. Na podstawie badań przeprowadzonych w oparciu o strategię jakościową i przy wykorzystaniu metody wywiadu omówiono dwa typy związków. Na podstawie materiału badawczego wskazano na oczekiwania badanych par dotyczące związków, czynniki wzmacniające i osłabiające funkcjonowanie ich relacji oraz na prognozę penitencjarną.
dc.description.abstract Long-term custodial sentence causes a  number of psychological and social problems. Isolating from current living conditions, family, and friends changes the bahaviour of prisoners who begin to increasingly focus on their current situation. This influences bonds with close relatives who are at large. The aim of the article was to examine the role of domestic partnerships, not only in the life of the convicts, but also during the process of resocialization. Particularly, the main objective was to establish the specificity of these relationships, the role they perform in the life of both partners and possible changes resulting from the relationships which could be observed in the behaviour examined during the course of the stay in the penitentiary. With regard to the collected material, it was possible to present the respondents’ expectations towards their relationships, strengthening and weakening factors influencing the functioning of relationships and the forecast of penitentiary.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject kara pozbawienia wolności
dc.subject kara długoterminowa
dc.subject skutki izolacji
dc.subject związki partnerskie
dc.subject czynniki wzmacniające i osłabiające związki
dc.title Rola związków partnerskich w resocjalizacji i wykonywaniu kary wobec skazanych długoterminowych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations