Home

Wokół zagadnienia sprzeciwu. Wstępne rozpoznanie tematu – typologia pojęcia – zakres oddziaływania

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Leźnicki, Marcin
dc.contributor.author Barcikowska, Malina
dc.date.accessioned 2015-07-07T07:14:29Z
dc.date.available 2015-07-07T07:14:29Z
dc.date.issued 2015-06-15
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 2, Vol. 34, pp. 43-62
dc.identifier.issn 1505-6872
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2014.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2773
dc.description.abstract This text addresses the issue of opposition, which is currently widely discussed in science and beyond, showing itself on five different planes of being a human such as: natural things and processes, mental experiences, objective counterparts, social and cultural institutions, as well as on the plane of spirit. It is also worth noting that although the word has several synonyms like resist, do not agree to, defy, refuse or protest ; eventually, identifying opposition with these words reduces the meaning of opposition as will be shown in this article. However, the synonymous understanding of opposition will understandably change depending on the choice of the plane and it will also be discussed here. In addition to the introduction to the issue of opposition and its typology, a wide range of influence of the definition of opposition in relation to the practical references will be highlighted.
dc.description.abstract W tekście omówiono szeroko dziś dyskutowane, zarówno w nauce, jak i poza nią, zagadnienie sprzeciwu przejawiającego się na pięciu płaszczyznach bycia człowiekiem, to jest: rzeczy i procesów naturalnych, przeżyć psychicznych, obiektywnych odpowiedników, instytucji społecznych i kulturowych, jak też na płaszczyźnie ducha. Warto przy tym dodać, że chociaż termin sprzeciwu posiada liczne określenia bliskoznaczne, jak choćby opierać się, nie godzić się na, przeciwstawiać się, wzbraniać się, oponować czy choćby protestować, to ostatecznie, co zostanie pokazane w artykule, nie są one tym samym, ich utożsamienie zaś niewątpliwie spłyca znaczenie kategorii sprzeciwu. Tym niemniej nie sposób nie zauważyć, że w zależności od wyboru płaszczyzny, na której dyskutuje się kategorię sprzeciwu, zmieniać bę dzie się jego synonimiczne pojmowanie, co również zostanie wykazane w tekście. Oprócz wstępnego nakreślenia zagadnienia sprzeciwu, jak też typologii wspomnianego pojęcia, w pracy zostanie ukazany szeroki zakres oddziaływania pojęcia sprzeciwu w ramach praktycznych odniesień.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject opposition
dc.subject plane of natural things and processes
dc.subject plane of mental experiences
dc.subject plane of objective counterparts
dc.subject plane of social and cultural institutions
dc.subject plane of spirit
dc.subject identity
dc.subject Sprzeciw, płaszczyzna rzeczy i procesów naturalnych, płaszczyzna przeżyć psychicznych, płaszczyzna obiektywnych odpowiedników, płaszczyzna instytucji społecznych i kulturowych, płaszczyzna ducha
dc.subject tożsamość
dc.title Wokół zagadnienia sprzeciwu. Wstępne rozpoznanie tematu – typologia pojęcia – zakres oddziaływania
dc.title.alternative On the Issue of Opposition: Introduction to the Subject – Typology of Definition – Range of Influence
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations