Home

Przepisy i normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w Republice Federalnej Niemiec

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rokicka, Karolina
dc.date.accessioned 2015-02-04T10:56:08Z
dc.date.available 2015-02-04T10:56:08Z
dc.date.issued 2014-12-10
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 14, pp. 297-316
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2014.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2546
dc.description.abstract The subject of a paper are regulations, which open the legal order for the international law and the processes of integration in the Basic Law of the Federal Republic of Germany. Two names have the dominant position in the german literature: “European Article” (German: Europa - Artikel) and „integrated leverage” (German Integrationshebel). The sovereign rights of the Federal Republic of Germany, which are transferred by the regulations to international organizations and the European Union, are relatively different (in comparison to other EU countries) regulation. Profiles of Articles 23.1 and 24.1 of the Basic Law explain the essence of these regulations. Although in fact the regulations are similar, they concern different subjects – the addressees of hypotheses contained in the articles, which are mentioned above. The term „integrated leverage” is used rarely because article 24 – Intergationshebel – lost its meaning. The term Europa- Artikel a pplies to the Federal Republic of Germany’s membership in the European Union (European Community). The Federal Republic of Germany co-created the European Union. The status of a E uropean Union Member State had a profound influence on the changes in the regulations of the Basic Law, including the “European Article”. Assuming that the integration Federal Republic of Germany with the EU is already very developed, the current regulation seems to be sufficient and relevant. There are critics of Article 23, who think that the regulation is useless and that it reaches too far. In the judgment of the Second Senate of the Federal Constitutional Court of 30 June 2009 – the Treaty of Lisbon’s case, the Federal Constitutional Court noticed that, as a result of reforms which were introduced in the Treaty of Lisbon, the European Union may be transform into an unified international organization and also these reforms may reinforce the position of national parliaments.
dc.description.abstract Tematem referatu są normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w U stawie zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec. W niemieckim piśmiennictwie dominują dwie nazwy: artykuł europejski (niem. Europa-Artikel) oraz dźwignia integracyjna (niem. Integrationshebel). Przepisy przenoszące prawa suwerenne Republiki Federalnej Niemiec na organizacje międzynarodowe i Unię Europejską, stanowią stosunkowo odmienną (na tle pozostałych krajów Unii) regulację. Charakterystyka art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 uz wyjaśnia treści tych przepisów. Regulacje, choć w istocie podobne, dotyczą jednak innych podmiotów – adresatów hipotez zawartych w powyższych artykułach. Sformułowanie „dźwignia integracyjna” jest spotykane zdecydowanie rzadziej, co może być spowodowane utratą znaczenia art. 24, kryjącego się pod tym określeniem. Pojęcie Europa-Artikel dotyczy członkostwa Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej (Wspólnotach Europejskich). Niemcy współtworzyli Unię Europejską, zaś członkostwo w tejże organizacji miało głęboki wpływ na zmiany zachodzące w przepisach niemieckiej konstytucji, w tym w zakresie tzw. artykułu europejskiego. Przy założeniu, iż integracja RFN z UE jest już maksymalnie pogłębiona, obecna regulacja wydaje się wystarczająca i odpowiednia. Istnieją co prawda krytycy art. 23, którzy regulację uważają za bezużyteczną i zbyt daleko idącą. W wyroku II Senatu FSK w sprawie traktatu lizbońskiego z 30 czerwca 2009 roku. FSK zauważył, iż, w wyniku reformy wprowadzonej traktatem z Lizbony, nastąpi nie tylko przekształcenie Unii Europejskiej w jednolitą organizację międzynarodową, lecz również będzie ona początkiem wzmocnienia pozycji parlamentów narodowych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject transfer of sovereign powers
dc.subject Article 23 and 24 of Basic Law for the Federal Republic of Germany
dc.subject European clause
dc.subject European Union
dc.subject constitutional identity (Verfassungsidentitat)
dc.subject the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht)
dc.subject przepisy przekazujące prawa suwerenne
dc.subject art. 23 i 24 Ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec
dc.subject klauzula europejska
dc.subject Unia Europejska
dc.subject tożsamość konstytucyjna (Verfassungsidentität)
dc.subject Federalny Sąd Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht)
dc.title Przepisy i normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w Republice Federalnej Niemiec
dc.title.alternative Rules and regulations opening the legal system for the international law and the processes of integration in the Federal Republic of Germany
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations