Home

The financial aspect of intergenerational solidarity from the point of view of the senior

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piotrowski, Dariusz
dc.date.accessioned 2015-02-04T10:18:28Z
dc.date.available 2015-02-04T10:18:28Z
dc.date.issued 2014-11-21
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 2, Vol. 3, pp. 111-126
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2014.021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2526
dc.description.abstract Many currents in economics put an emphasis on the social aspect of management. Recommendations are formulated with regard to using resources having in mind the satisfaction of needs by the current and future generations. The economic crisis has shown the bad state of public finance of many countries and put into question the existence of intergenerational solidarity in the financial terms. The lack of balance between generations is related with a high level of public debt and social obligations of the state burdening chiefly the young generation. The study aims at examining how seniors understand the nature and financial expressions of intergenerational solidarity. The supplementary objective is to learn the seniors’ views on the need and directions of reforms of the Polish public finance, in particular in the scope of pension and health benefits. Objectives were achieved and research hypotheses verified through the critical analysis of literature on the issue and on the basis of the author’s survey among the members of the Toruń Third Age University and the Kujawsko-Dobrzyński Third Age University. The results achieved allow for a conclusion that the vast majority of respondents understand the notion of intergenerational solidarity incorrectly are not aware of the scale of financial obligations which were put on the younger generations, and put too much emphasis on their own input into the increase of our country’s wealth. It Has also turned out that seniors very often present a demanding attitude in the field of the state’s social expenditure and do not take into consideration the financial capabilities of the state. Translated by Dariusz Piotrowski
dc.description.abstract Finansowy aspekt solidarności międzypokoleniowej z punktu widzenia seniora. Wiele nurtów w ekonomii akcentuje społeczny aspekt gospodarowania. Formułowane są zalecenia dotyczące wykorzystania zasobów z myślą o zaspokajaniu potrzeb przez obecne i przyszłe pokolenia. Kryzys gospodarczy ukazał zły stan finansów publicznych wielu krajów i poddał w wątpliwość istnienie solidarności międzypokoleniowej w ujęciu finansowym. Brak równowagi między pokoleniami ma związek z wysokim poziomem długu publicznego oraz zobowiązaniami socjalnymi państwa obciążającymi głównie młode pokolenie. Celem pracy było zbadanie zrozumienia przez seniorów istoty i finansowych przejawów solidarności międzypokoleniowej. Jako cel uzupełniający przyjęto natomiast poznanie poglądów seniorów na temat potrzeby i kierunków reform finansów publicznych Polski, w szczególności w zakresie świadczeń emerytalnych oraz zdrowotnych. Realizacja celów i weryfikacja hipotez badawczych nastąpiła w drodze krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz w oparciu o wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków Toruńskiego oraz Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż przeważająca część respondentów niepoprawnie rozumie pojęcie solidarności międzypokoleniowej oraz nie jest świadoma skali zobowiązań finansowych, którymi obarczono młodsze pokolenia, zbyt mocno natomiast akcentuje własny wkład we wzrost bogactwa naszego kraju. Okazało się także, że seniorzy bardzo często wykazują postawę roszczeniową w obszarze wydatków socjalnych państwa nie licząc się z możliwościami finansowymi kraju.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject intergenerational solidarity
dc.subject public finance
dc.subject social expenditure
dc.subject solidarność międzypokoleniowa
dc.subject finanse publiczne
dc.subject wydatki socjalne
dc.title The financial aspect of intergenerational solidarity from the point of view of the senior
dc.title.alternative Finansowy aspekt solidarności międzypokoleniowej z punktu widzenia seniora
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations