Home

Modern Artificial Nutrition Products as a Part of Fast-Track Conception Used in Esophageal and Gastric Cancer Oncological Surgery – Application Analysis

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pietkun, Katarzyna
dc.contributor.author Nowacki, Maciej
dc.contributor.author Głowacka, Iwona
dc.contributor.author Krakowska, Alicja
dc.contributor.author Zegarski, Wojciech
dc.contributor.author Nowacka, Krystyna
dc.contributor.author Hagner, Wojciech
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 26, pp. 87-91
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0060-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2460
dc.description.abstract Introduction. The esophageal and gastric cancer cases according to European statistics and meta-analysis are now still an important clinical and epidemiological problem. Surgical resection is one of the most common methods of first choice treatment in operating cases. Patients with a cancerous tumor within the esophagus or stomach in various stages of clinical staging values of T and N, are usually characterized by a considerable degree of malnutrition, mostly of a protein - calorie type. Malnutrition in this patient group is a factor significantly influencing the quality of life and prognosis in the 5-year’s survival classification system. An important element of clinical nutrition in this case, is the introduction of specific elements of the artificial diet system based on modern methods and guidelines, for example under the “Fast - Track” surgery conception. Objective: The analysis was designed to present the latest guidelines, recommendations and specific producer examples of the use of artificial diet system products in patients with esophagus or stomach cancer, with indications for non-palliative surgical tumor resection, based on Fast- Track system conception. Material and methods: In the study, we analyzed a group of scientific publications, guidelines and recommendations, selected from international gastroenterological, surgical, nutritional and dietary literature as well as material obtained in the selection of published material about the artificial diet system and clinical supplementation international producers. Conclusion. In our analysis and literature review we showed that the use of modern artificial diet products and systems under the Fast-Track conception in oncological surgery of patients operated due the esophagus and stomach cancer is important and has a positive clinical effect.
dc.description.abstract Nowotwory żołądka i przełyku według statystyk i meta-analiz ogólnoeuropejskich stanowią obecnie, ciągle istotny problem kliniczny i epidemiologiczny. Resekcja chirurgiczna jest jedną z częstszych metod leczenia z pierwszego wyboru, w przypadkach operacyjnych. Pacjenci obarczeni guzem nowotworowym w obrębie przełyku lub żołądka w różnym stadium klinicznym i wartościach miana T i N, cechują się z reguły znacznym stopniem niedożywienia, najczęściej o charakterze niedożywienia białkowokalorycznego. Niedożywienie u tej grupy pacjentów stanowi czynnik istotnie wpływający, na jakość życia, rokowanie i 5 letni okres przeżycia. Ważnym elementem żywienia klinicznego jest w tym przypadku wprowadzanie elementów diety przemysłowej także w oparciu o nowoczesne metody i wytyczne, np. w ramach systemu „Fast - Track”. Cel. Przeprowadzona analiza miała na celu przedstawienie najnowszych wytycznych, zaleceń, a także konkretnych przykładów wykorzystania preparatów dietetyczno-przemysłowych, stosowanych w chirurgii onkologicznej nowotworów przełyku i żołądka, w oparciu o system Fast-Track. Materiał i metody. W analizie brano pod uwagę konkretne przykłady opisów metody fast track w korelacji do zastosowanych preparatów z zakresu dietetycznego żywienia przemysłowego, w ramach międzynarodowych publikacji w czasopismach o tematyce gastroenterologicznej, chirurgicznej, żywieniowej i dietetycznej. Analizowany materiał wzbogacono o materiały informacyjne publikowane przez producentów preparatów z zakresu diety przemysłowej. Wnioski. Dzięki analizie materiału, uzyskano dane dotyczące wykorzystywania preparatów z zakresu diet przemysłowych w ramach systemu Fast Track u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów przełyku i żołądka. W niniejszej pracy wykazano także iż stosowanie preparatów z zakresu diety przemysłowej w ramach koncepcji Fast Track, ma pozytywny wpływ na efekt kliniczny u pacjentów z omawianej grupy problemowej.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject clinical nutrition
dc.subject artificial nutrition products
dc.subject fast-track conception
dc.subject stomach and esophagus cancer
dc.subject oncological surgery
dc.subject żywienie kliniczne
dc.subject dieta przemysłowa
dc.subject koncepcja fast-track
dc.subject nowotwory przełyku i żołądka
dc.subject chirurgia onkologiczna
dc.title Modern Artificial Nutrition Products as a Part of Fast-Track Conception Used in Esophageal and Gastric Cancer Oncological Surgery – Application Analysis
dc.title.alternative Analiza zastosowania nowoczesnych preparatów dietetyczno-przemysłowych z wykorzystaniem systemu Fast-track w chirurgii onkologicznej nowotworów przełyku i żołądka
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations