Home

Fitness Skills of University Students – As Exemplified by Tourism and Recreation and Physiotherapy Students

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lewandowski, Andrzej
dc.contributor.author Kowalik, Tomasz
dc.contributor.author Śmiglewska, Mirosława
dc.contributor.author Sarwińska, Jadwiga
dc.contributor.author Klawe, Jacek J.
dc.contributor.author Zalewski, Paweł
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 26, pp. 81-85
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0059-x
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2459
dc.description.abstract Introduction. Changes in physical fitness of younger generations are a fact and they include most of its components. Young adults, who decide on the specializations of tourism and recreation as well as physical therapy, will in the future undertake tasks in the area of physical education, and the need of proper strength and endurance forming in those students is a result of that. The aim of this study was to evaluate and compare the level of both of those features in students of both specializations of the University in Toruń. Material and methods 32 male and 77 female second year students of tourism and recreation were examined, together with 28 male and 52 female first year students of physical therapy. Body height and mass were measured for those students as well as Rohrer index and BMI. A trial of static strength and endurance was realized according to Eurofit Physical Fitness Test Battery. Differences in results of both groups of subjects were evaluated by means of U test. Results. It was observed that male students of both specializations were characterized by similar values of the studied motoric and morphological determinants, while female physical therapy students were characterized by slightly greater means of morphological features and significantly greater means of fitness trials. Conclusions. It was concluded that identification of students with their profession by means of motoric and morphological conditioning influences succeeding in their future jobs, while men, as a result of their physiologically higher level of physical fitness, pay less attention than women to its importance in selection of specialization and further realization of their profession.
dc.description.abstract Wstęp. Zmiany w strukturze sprawności fizycznej młodych pokoleń są faktem i dotyczą one większości jej komponentów. Studia turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii skupiają młodzież, która w przyszłości będzie podejmowała zadania w obszarze kultury fizycznej, stąd potrzeba odpowiedniego ukształtowania siły i wytrzymałości wśród osób studiujących na tych kierunkach. Ocenę i porównanie ich poziomu wśród młodzieży obu kierunków na UMK w Toruniu uczyniono celem podjętej pracy. Materiał i metody. Zbadano 32 studentów i 77 studentek drugiego roku kierunku turystyki i rekreacji oraz 28 studentów i 52 studentki pierwszego roku kieruku fizjoterapii. Zmierzono wysokość i masę ciała oraz wyliczono wskaźnik Rohrera i BMI. Zrealizowano próbę siły statycznej i wytrzymałości Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej „EUROFIF”. Różnice wyników badań obu zespołów studenckich oceniono przy zastosowaniu testu U. Wynikibadań. Stwierdzono, że młodzież męską obu kierunków cechowały podobne wielkości badanych wyznaczników morfologicznych i motorycznych, a studentki fizjoterapii nieznacznie większe średnie cech morfologicznych i istotnie wyższe przeciętne rezultatów prób sprawnościowych. Wnioski. Uznano, że samoidentyfikacja kandydatów na studia z wybranym zawodem pozostawia ślad morfologicznego i motorycznego uwarunkowania powodzenia w późniejszej pracy, a mężczyźni z tytułu fizjologicznie wyższego poziomu zdolności kondycyjny przywiązują mniejszą, niż kobiety, wagę do ich znaczenia podczas wyboru studiów i późniejszej realizacji zawodu.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject static strength
dc.subject endurance
dc.subject morphological characteristics
dc.subject specializations
dc.subject differences
dc.subject siła statyczna
dc.subject wytrzymałość
dc.subject cechy morfologiczne
dc.subject kierunki studiów
dc.subject różnice
dc.title Fitness Skills of University Students – As Exemplified by Tourism and Recreation and Physiotherapy Students
dc.title.alternative Zdolności kondycyjne młodzieży akademickiej- na przykładzie studentów kierunku turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations