Home

Satisfaction with life of people participating in classes of the University of the Third Age functioning in Kujawsko-Pomorskie Province

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grzanka-Tykwińska, Anna
dc.contributor.author Chudzińska, Małgorzata
dc.contributor.author Kędziora-Kornatowska, Kornelia
dc.date.accessioned 2015-02-03T13:13:55Z
dc.date.available 2015-02-03T13:13:55Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 28, pp. 25-29
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.030
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2431
dc.description.abstract I n t r o d u c t i o n. The period of old age is a time of numerous changes occurring in various areas of human life, often connected with deterioration of functioning. Staying active in older age may contribute to keeping fit and independent despite limitations appearing with time. A i m. assessment of satisfaction with life at the beginning of participation in classes of the University of the Third Age and after one year of such participation and of satisfaction with life of people not taking up such an activity. Ma t e r i a l  a n d  m e t h o d s. The respondents of the study comprised 127 people participating in classes of the University of the Third Age and 119 people who have not taken up such an activity. The level of satisfaction with life of people taking part in classes of the University of the Third Age at the beginning of their education and after a year of such education, as well as the level of satisfaction with life of people who did not take part in the classes was compared by means of the Satisfaction With Life Scale(SWLS). R e s u l t s. In the study conducted with the use of SWLS there was no statistically significant difference (p=0.1789) between the average number of points received in both groups. After one academic year the study was reconducted among people participating in classes of the U3A with the use of SWLS. 108 respondents took part in the second study after one year of participation in classes, among whom there was a significant increase in satisfaction with life, measured by means of SWLS. C o n c l u s i o n s. After a year of participation in classes of the U3A there was a significant increase in satisfaction with life of the elderly. Participation in classes of the U3A may be a factor positively contributing to welfare and well-being of elderly people.
dc.description.abstract W s t ę p. Okres starości to czas wielu zmian zachodzących w różnych sferach życia człowieka, często związanych z pogorszeniem jego funkcjonowania. Zachowanie aktywności przez osoby starsze może przyczyniać się do zachowania sprawności i niezależności pomimo występujących wraz z wiekiem ograniczeń. C e l. Ocena satysfakcji z życia na początku i po roku udziału w zajęciach UTW oraz osób niepodejmujących tego typu aktywności. M a t e r i a ł  i  m e t o d y. W niniejszych badaniach uczestniczyło 127 osób biorących udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego oraz 119 niepodejmujących tego typu aktywności. Satysfakcję z życia osób biorących udział w zajęciach UTW na początku edukacji oraz po roku udziału w zajęciach UTW, a także osób, które nie uczestniczyły w nich porównano przy użyciu skali SWLS. Wy n i k i. W badaniach z zastosowaniem skali SWLS nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy (p=0,1789) między średnią liczbą punktów uzyskaną w obu grupach. Po upływie roku akademickiego ponownie przeprowadzono badania przy użyciu skali SWLS wśród osób uczestniczących w zajęciach UTW. Do drugiego badania po roku uczestnictwa w zajęciach przystąpiło 108 osób, wśród których zaobserwowano istotną poprawę satysfakcji z życia według skali SWLS. Wn i o s k i. Po rocznym udziale w zajęciach UTW zaobserwowano poprawę satysfakcji z życia osób starszych. Uczestnictwo w zajęciach UTW może być czynnikiem pozytywnie wpływającym na dobrostan i samopoczucie osób starszych
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject satisfaction with life
dc.subject University of the Third Age
dc.subject elderly people
dc.subject satysfakcja z życia
dc.subject Uniwersytet Trzeciego Wieku
dc.subject osoby starsze
dc.title Satisfaction with life of people participating in classes of the University of the Third Age functioning in Kujawsko-Pomorskie Province
dc.title.alternative Satysfakcja z życia osób uczestniczących w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku prowadzących swoją działalność w województwie kujawsko-pomorskim
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations