Home

Evaluating the quality of life of elderly people who attend classes at the University of the Third Age

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grzanka-Tykwińska, Anna
dc.contributor.author Chudzińska, Małgorzata
dc.contributor.author Kędziora-Kornatowska, Kornelia
dc.date.accessioned 2015-02-03T13:13:55Z
dc.date.available 2015-02-03T13:13:55Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 28, pp. 19-24
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2430
dc.description.abstract I n t r o d u c t i o n. The period of older age – the third age – is commonly perceived as the period of inactivity and withdrawal from social life, and with growing intellectual and physical limitations. As a result, older people are often isolated from active life. Universities of the Third Age are organisations that offer lifelong education to elderly people. The main goal of the Universities is to activate people who are in their third age socially, intellectually and physically, and at the same time to engage these people in the community life. T h e  a i m of the study was to evaluate the quality of life of elderly people who attend classes at the University of the Third Age at the beginning of their education and after one year of attending the classes. For this purpose the WHOQOL-BREF questionnaire was used. Ma t e r i a l  a n d  m e t h o d s. The study comprised 127 people aged 60-80 who started their classes at the University of the Third Age. After one year of their attendance in the classes 108 students participated in the second stage of the study. R e s u l t s. The average number of points obtained at the end of the classes at the University of the Third Age in all the four spheres was statistically higher compared to the average number of points obtained at the beginning of the academic year. The largest change was observed in the physical and social relationships spheres. In the physical sphere the average number of points at the beginning of classes was 14.93 ± 2.10, and after one year 15.51 ± 1.91 (p=0.0000). In the sphere of relationships the average number of points at the beginning of the academic year was 13.99 ± 2.29, while at the end of the academic year 14.90 ± 1.95 (p=0.0000). C o n c l u s i o n s. Supporting elderly people in having an active lifestyle is necessary and it may have a beneficial impact on their perception of the quality of life.
dc.description.abstract W s t ę p. Okres starości często kojarzony jest z biernością i wycofaniem się z życia społecznego, a także ograniczeniem możliwości intelektualnych i fizycznych. Takie postrzeganie osób starszych wyklucza je z aktywnego funkcjonowania. Uniwersytety Trzeciego Wieku są placówkami oświatowymi, przeznaczonymi dla osób w podeszłym wieku. Głównym celem tych instytucji jest aktywizacja społeczna, intelektualna i fizyczna osób starszych oraz pogłębianie ich wiedzy, przy jednoczesnym angażowaniu osób w wieku podeszłym w działalność na rzecz środowiska lokalnego. C e l e m badań była ocena jakości życia osób uczestniczących w zajęciach UTW na początku edukacji i po roku uczestnictwa w zajęciach przy użyciu kwestionariusza WHOQOL-BREF. M a t e r i a ł  i  m e t o d y. Badaniami objęto 127 osób w wieku od 60 do 80 lat rozpoczynających zajęcia na UTW. Do drugiego etapu badań, które przeprowadzono po rocznym udziale w zajęciach przystąpiło 108 osób. Wy n i k i. Średnia liczba punktów uzyskanych na końcu zajęć na UTW we wszystkich czterech dziedzinach była istotnie statystycznie wyższa od średniej liczby punktów uzyskanych na początku roku akademickiego. W dziedzinie fizycznej i relacji społecznych obserwowano największą zmianę. W dziedzinie fizycznej średnia liczba punktów na początku zajęć wynosiła 14,93 ± 2,10, a po roku 15,51 ± 1,91 (p=0,0000). W dziedzinie relacji społecznych średnia liczba punktów na początku roku akademickiego wynosiła 13,99 ± 2,29, a 14,90 ± 1,95 na końcu roku akademickiego (p=0,0000). Wn i o s k i. Aktywizacja osób starszych jest celowa i może korzystnie wpływać na postrzeganie jakości życia. *** Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject quality of life
dc.subject University of the Third Age
dc.subject old age
dc.subject jakość życia
dc.subject Uniwersytet Trzeciego Wieku
dc.subject wiek podeszły
dc.title Evaluating the quality of life of elderly people who attend classes at the University of the Third Age
dc.title.alternative Ocena jakości życia osób uczestniczących w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations