Home

Bizantyńskie inspiracje w kaplicy grobowej Radziwiłłów w Antoninie koło Ostrowa Wielkopolskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dygdała-Kłosińska, Barbara
dc.date.accessioned 2014-07-11T07:56:40Z
dc.date.available 2014-07-11T07:56:40Z
dc.date.issued 2014-06-05
dc.identifier.citation Sztuka i Kultura, Vol. 1, pp. 173-204
dc.identifier.issn 2300-5335
dc.identifier.other doi:10.12775/SZiK.2013.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2117
dc.description.abstract The subject of the article concerns a stone, architectonic construction, richly ornamented with sculptures and being the equipment of the burial chapel of the Radziwiłłs in Antonin near Ostrów Wielkopolski. Four columns with wavy capitals and an arcade were placed into the architectonic space secondarily. That work was not reported in historical documents. In the subject literature, the problem of Antonin partition existed only marginally, accompanying mainly the discussion on the origin of the chapel (founded by Luiza Radziwiłł, maiden name Hohenzollern, the wife of the deputy of the Grand Duchy of Posen) architecture. The principal problem described is a question of the originality of the sculpture elements of Antonin construction. Indicating implementation of certain formal solutions used for the first time much later than in the Middle Ages, we tried to demonstrate, that all marble elements, being the chapel equipment, are 19th c pasticcio, made by Venetian workshops, cooperating at that time with each other, developing and expanding St. Mark’s Basilica. Masterful manufacturing of Antonin capital and the period of building up the burial chapel enable us to suppose, that the discussed object was ordered and placed inside in the 90s of 19th c or the beginning of 20th c. Therefore, the foundation of that interesting project must have been attributed to Ferdynand Radziwiłł, the owner of Przygrodzice demense, which Antonin belonged to at that time.
dc.description.abstract Tematem artykułu jest kamienna, architektoniczna, bogato rzeźbiarsko zdobiona konstrukcja, będąca wyposażeniem kaplicy grobowej rodziny Radziwiłłów w Antoninie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Cztery kolumny z falistymi kapitelami i arkadą zostały wstawione w przestrzeń architektoniczną wtórnie. Wydarzenie to nie znalazło odzwierciedlenia w historycznych dokumentach. W literaturze przedmiotu problem antonińskiej przegrody zaistniał tylko marginalnie, przy rozważaniach nad proweniencją architektury kaplicy ufundowanej przez Luizę Radziwiłł z domu Hohenzollern, żonę namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Główny problem, jaki został poruszony, to kwestia oryginalności rzeźbionych elementów antonińskiej konstrukcji. Poprzez wskazanie zastosowania pewnych rozwiązań formalnych, pojawiających się po raz pierwszy znacznie później niż w czasach średniowiecznych, udowodniono, że wszystkie marmurowe elementy stanowiące wyposażenie kaplicy są dziewiętnastowiecznym pasticcio, wykonanym przez weneckie warsztaty pracujące podówczas między innymi przy rozbudowie bazyliki św. Marka. Mistrzowskie wykonanie antonińskich kapiteli oraz czas podwyższenia kaplicy grobowej pozwalają przypuszczać, że omawiany zabytek został zamówiony i ustawiony we wnętrzu w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, ewentualnie na początku XX wieku. Fundatorem tak ciekawej realizacji był zatem Ferdynand Radziwiłł, ówczesny właściciel dóbr przygodzickich, do których należał Antonin.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject antonin
dc.subject neobyzantine sculpture
dc.subject Venetian sculpture of the 19th/20th century
dc.subject copies of medieval sculptures from the Veneto
dc.subject Radziwiłł family
dc.subject antonin
dc.subject neobizantyńska rzeźba
dc.subject wenecka rzeźba XIX/XX wieku
dc.subject kopie średniowiecznej rzeźby z Veneto
dc.subject Radziwiłłowie
dc.title Bizantyńskie inspiracje w kaplicy grobowej Radziwiłłów w Antoninie koło Ostrowa Wielkopolskiego
dc.title.alternative Byzantine inspirations in the burial chapel of the Radziwiłłs in Antonin near Ostrów Wielkopolski
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations