Home

International movements of labour and the process of european integration

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Moszyński, Michał
dc.date.accessioned 2014-06-23T17:18:32Z
dc.date.available 2014-06-23T17:18:32Z
dc.date.issued 2010-05-12
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 3, Vol. 1, pp. 113-129
dc.identifier.issn 1689-8168
dc.identifier.other doi:10.12775/TIS.2010.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2086
dc.description.abstract The free movement of labour is one of the cornerstones of the single market in the EU. It is also one of the tangible symbols for the general public that the European integration actually works. The main aim of the article is to explore the relationships between the process of economic integration in Europe and the international flows of labour, mainly within the EU. The study considers this problem from both theoretical and empirical perspective. The first part of the study gathers relevant academic approaches applied to an analysis of this phenomenon at different stages of economic integration. Subsequently, the European regulations on free movements of factors is shortly presented and the mobility of labour in Europe is examined. Furthermore, the question arises why despite the fact that legal barriers have been gradually removed the EU-citizens practically do not use their right to move and work in another member state. The last part of the article gives a brief review of Polish work emigration after the accession to the EU. The paper ends with a short summary.
dc.description.abstract Wolny przepływ siły roboczej jest jednym z kamieni węgielnych jednolitego rynku Unii Europejskiej. Ponadto stanowi on namacalny dowód dla ogółu społeczeństwa, że integracja europejska faktycznie działa. Głównym celem opracowania jest zbadanie relacji pomiędzy procesem  ekonomicznej  integracji  w  Europie  a  międzynarodowymi  przepływami  pracy, przede wszystkim wewnątrzunijnymi. Studium rozważa ten problem zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i empirycznej. Pierwsza część pracy zbiera ważne akademickie koncepcje, stosowane do analizy tego zjawiska na różnych stadiach integracji gospodarczej. Następnie krótko zaprezentowano europejskie regulacje dotyczące przepływów czynników produkcji i przeanalizowano mobilność zasobów pracy w Europie. W dalszej kolejności pojawia się pytanie, dlaczego pomimo stopniowego znoszenia formalnych barier europejscy obywatele praktycznie nie korzystają z prawa do życia i pracy w innym kraju członkowskim. Ostatnia część artykułu krótko omawia polską emigrację zarobkową po akcesji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title International movements of labour and the process of european integration
dc.title.alternative Międzynarodowe przepływy pracy a procesy integracji europejskiej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations