Home

THE ECONOMIC SITUATION OF POLISH AND SELECTED COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE, TWO DECADES AFTER THE END OF THE TRANSFORMATION

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Siemiątkowski, Piotr
dc.date.accessioned 2014-06-23T17:11:08Z
dc.date.available 2014-06-23T17:11:08Z
dc.date.issued 2014-05-20
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 5, Vol. 1, pp. 63-76
dc.identifier.issn 1689-8168
dc.identifier.other doi:10.12775/TIS.2012.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2082
dc.description.abstract In the present study compared the progress made in the countries of Central and Eastern Europe twenty years after the transition. The analysis have been selected economic aspects of the functioning of economies such former Eastern Bloc countries like Poland, the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Hungary, Ukraine and Belarus. The article in addition to countries, which together with the Polish came in 2004 to the European Union included, because of the immediate neighborhood, Ukraine and Belarus. Their inclusion in the analysis for comparative purposes seems to be the most appropriate, because they have chosen a different path from the rest of the development, as a  sovereign country.
dc.description.abstract W niniejszym opracowaniu porównano postępy, jakie poczyniły kraje Europy Środkowowschodniej w dwadzieścia lat po transformacji ustrojowej. Analizie poddane zostały wybrane ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarek, takich krajów byłego bloku wschodniego jak: Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Ukraina oraz Białoruś. W artykule oprócz krajów, które wraz z Polską weszły w 2004 roku do Unii Europejskiej uwzględniono, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo, Ukrainę i Białoruś. Włączenie ich do analizy w celach porównawczych wydaje się jak najbardziej zasadne, wybrały one bowiem odmienną od pozostałych ścieżkę rozwoju, już jako niepodległe kraje.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject information society, transformation, demography, students, Lithuania, Germany, Poland, Republic Czech, Ukraine
dc.subject społeczeństwo informacyjne, transformacja, demografia, studenci, Litwa, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Ukraina
dc.title THE ECONOMIC SITUATION OF POLISH AND SELECTED COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE, TWO DECADES AFTER THE END OF THE TRANSFORMATION
dc.title.alternative SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI I WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ DWIE DEKADY PO PRZEŁOMIE TRANSFORMACYJNYM
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations