Home

POLAND AND THE PEACE WITH GERMANY – INSTITUTIONAL SOLUTIONS: THE MINISTRY OF CONGRESS WORK AND THE BUREAU OF CONGRESS WORK 1939–1948

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kącka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-06-23T17:11:08Z
dc.date.available 2014-06-23T17:11:08Z
dc.date.issued 2014-05-20
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 5, Vol. 1, pp. 43-62
dc.identifier.issn 1689-8168
dc.identifier.other doi:10.12775/TIS.2012.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2081
dc.description.abstract The purpose of this article is to present the institutional arrangements of the Polish Ministry of Foreign Affairs, related to the preparation for the time of peace with Germany during and after World War II. These solutions were a  rather important element, and determined the activities of the department both during the war and after its end. The study’s main objective is to show in an organized, orderly manner the findings, present in historiography, concerning the activities of Polish Congress institutions in two different historical moments and in different organizational frameworks: firstly, the Ministry of Congress Work during wartime, and secondly – the Bureau of Congress Work after the war ended. Both activities of the Ministry of Congress Work (MPK) and the Bureau of Congress Work (BPK) were devoted entirely to studying materials about Germany and formulating theories – above all, theories about their future as a nation and as a state, and their new place in international structures.
dc.description.abstract Celem artykułu jest ukazanie instytucjonalnych rozwiązań polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, związanych z przygotowaniem pokoju z Niemcami w czasie i po II wojnie światowej. Prace te stanowiły dosyć istotny element i zdeterminowały działalność resortu w czasie trwania wojny oraz po jej zakończeniu. Studium ma charakter porządkujący, funkcjonujących w historiografii ustaleń na temat działalności polskich instytucji kongresowych w dwóch różnych momentach historycznych oraz w odmiennych ramach organizacyjnych: Ministerstwie Prac Kongresowych w czasie wojny oraz Biurze Prac Kongresowych po jej zakończeniu. Zarówno działalność MPK jak i BPK poświęcona była w całości opracowaniu tez dotyczących Niemiec, a przede wszystkim ich przyszłości jako narodu, państwa oraz ich nowego miejsca w strukturach międzynarodowych.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Bureau of Congress Work, Ministry of Congress Work, Poland, Germany
dc.subject Biuro Prac Kongresowych, Ministerstwo Prac Kongresowych, Polska, Niemcy
dc.title POLAND AND THE PEACE WITH GERMANY – INSTITUTIONAL SOLUTIONS: THE MINISTRY OF CONGRESS WORK AND THE BUREAU OF CONGRESS WORK 1939–1948
dc.title.alternative POLSKA WOBEC POKOJU Z NIEMCAMI – ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE: MINISTERSTWO PRAC KONGRESOWYCH ORAZ BIURO PRAC KONGRESOWYCH 1939–1948
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations