Home

Pro-Health Conditions in Patients with Ischemic Heart Disease

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grabowska-Gaweł, Anna
dc.contributor.author Dobosz, Danuta
dc.contributor.author Gacka, Donata
dc.contributor.author Augustyńska, Beata
dc.contributor.author Sielski, Łukasz
dc.contributor.author Leszczyńska, Iwona
dc.contributor.author Chmielewska, Iwona
dc.contributor.author Komidzierska, Marzena
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:32:26Z
dc.date.available 2014-06-23T13:32:26Z
dc.date.issued 2013-03-26
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 1, Vol. 27, pp. 59-65
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/mbs-2013-0009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2004
dc.description.abstract Introduction. Man, undertaking specific prohealth activities, resisting other, anti-health behavior, can not only avoid deterioration of health, but also improve psychophysical condition. Puprose of the study. The purpose of this study is description of prophylactic activities undertaken by patients with ischemic heart disease, focused on maintaining good health and prevention of its deterioration and establishing if social factors and lifestyle influence pro-health activities in theres patients. Material and methods. The study encomapssed 100 patients (55 men and 45 women) aged between 40 and 70 (aver. Age 58.3±6.3 years) with ischemic heart disease, qualified to operation within the range of the cardiac muscle. Material was collected with the use of the questionnaire, containing „open” questions, which were easily answered by participants and „closed” questions, requiring selection of one or several answers from possibilities given by the authors. Participants described activities within fields mentioned in the questionnaire: eating habits (regularity and quality of meals), physical activity (movement and sports), sleep hygiene, avoiding stimulants, managing stress and taking advantage of medical counseling. Results. 66.7% of women and 61.9% of men seem to be consistent when it applies to reduction of fats of animal origin in diet, unfortunately only 27.8% of women and 24.4% of men responed that fruits and vegetables are an inseparable element of their daily diet. 87% of patients living in villages eat regular breakfast, and only 18.2% of those livin in towns; frequency of eating the remaining meals is the same and amounts to 38.2% and 58.2%, respectively. Unfortunately, only 11.1% of women and 14.5% of men reported that they are systematically involved in some form of activity, whereas 24.4% of women and 25.5% of men do not exercise at all. From among participants, 49% do not smoke, although only 9% have never smoked. The highest percentage of habitual smokers, amounting to as much as 17.4%, was reported among residents of villages. In big cities and small towns it amounted to, respectively, 6.8% and 6.1%. 13% of patients see alcohol drinking as the solution for their problems and 11% in taking antidepressants. Men (20%) reach for alcohol more often than women (4.4%), whereas women (20%) more frequently take antidepressants than men (3.6%). Regular thythm of sleep and activity is maintained by 31% of participants; 33% state that they undergo systematic medical examinations, although the largest group is the oldest patients, between 60 and 70 years of age. Conclusions. 1. People from the oldest age group are most concerned for their health; they more often undergo medical examinations, abide by sleep hygiene and avoid bad habits. 2. People with ischemic heart disease do not take advantage of an opportunity for improvement of their health, a significant percentage of them get involved in anti-health activities.
dc.description.abstract Człowiek, podejmując szczególne działania prozdrowotne, pokonując inne, antyzdrowotne zachowania, może nie tylko zapobiec pogarszaniu się stanu zdrowia, ale także poprawić kondycję psychofizyczną. Celem niniejszego opracowania jest opis działań profilaktycznych podejmowanych przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, ukierunkowanych na utrzymanie dobrego stanu zdrowia i zapobieganie jego degradacji oraz ustalenie, czy czynniki społeczne i styl życia wpływają na prozdrowotne działania tych pacjentów. Materiał i metody. Badanie obejmowało 100 pacjentów (55 mężczyzn i 45 kobiet) w wieku od 40 do 70 (średnia wieku 58,3±6,3 roku) z chorobą niedokrwienną serca, zakwalifikowanych do operacji w zakresie mięśnia sercowego. Materiał zebrano przy użyciu kwestionariusza zawierającego pytania „otwarte”, na które było łatwo odpowiedzieć uczestnikom, i pytania „zamknięte”, wymagające wyboru jednej lub kilku odpowiedzi podanych przez autorów. Uczestnicy opisali działalność w dziedzinach wymienionych w kwestionariuszu: nawyki żywieniowe (regularność i jakość posiłków), aktywność fizyczna (ruch i sport), higiena snu, unikanie używek, zarządzanie stresem i korzystanie z poradnictwa medycznego. Wyniki. 66,7% kobiet i 61,9% mężczyzn wydaje się zgodne w odniesieniu do redukcji tłuszczów pochodzenia zwierzęcego w diecie. Niestety, tylko 27,8% kobiet i 24,4% odpowiedziało, że owoce i warzywa są nieodłącznym elementem ich codziennej diety. 87% pacjentów mieszkających na wsi je regularne śniadanie, a tylko 18,2% osób mieszkających w miastach; częstotliwość jedzenia posiłków pozostałych jest taka sama i wynosi odpowiednio 38,2% i 58,2%. Niestety, tylko 11,1% kobiet i 14,5% mężczyzn stwierdziło, że systematycznie uczestniczy w jakiejś formie aktywności, podczas gdy 24,4% kobiet i 25,5% mężczyzn nie ćwiczy w ogóle. Spośród uczestników 49% nie pali, ale tylko 9% nigdy nie paliło. Najwyższy odsetek nałogowych palaczy, nawet do 17,4%, odnotowano wśród mieszkańców wsi. W dużych miastach i małych miasteczkach wynosił on odpowiednio 6,8% i 6,1%. 13% pacjentów podało picie alkoholu jako rozwiązanie dla swoich problemów, a 11% przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych. Mężczyźni (20%) sięgają po alkohol częściej niż kobiety (4,4%), natomiast kobiety (20%) częściej biorą leki przeciwdepresyjne niż mężczyźni (3,6%). Regularny rytm snu snu i aktywności jest utrzymywany przez 31% uczestników, 33% deklaruje, że poddaje się systematycznym badaniom lekarskim, największa grupa to najstarsi z pacjentów - między 60. a 70. rokiem życia.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject ischemic heart disease
dc.subject pro-health activities
dc.subject choroba niedokrwienna serca
dc.subject działania prozdrowotne
dc.title Pro-Health Conditions in Patients with Ischemic Heart Disease
dc.title.alternative Warunki Prozdrowotne U Pacjentów Z Chorobą Niedokrwienną Serca
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations