Home

Żyć w cieniu pytań. Antropologiczne przesłanie Expositio super Iob św. Tomasza z Akwinu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Roszak, Piotr
dc.date.accessioned 2014-02-22T15:34:39Z
dc.date.available 2014-02-22T15:34:39Z
dc.date.issued 2014-02-05
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, Vol. 6, pp. 111-134
dc.identifier.issn 1689-5150
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2013.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1762
dc.description.abstract W bogatej aktywności komentatorskiej Tomasza z Akwinu od wielu lat uwagę badaczy zwraca egzegeza księgi Hioba, wyróżniająca się zarówno stylem jak i treścią od pozostałych komentarzy. Określany już w swym tytule jako komentarz ad litteram, nie skupia się jedynie na wątkach duchowych (podejmowanych przez Grzegorza Wielkiego w Moralia in Iob i przez Tomasza podzielanych), lecz na interpretacji tajemnicy Opatrzności Bożej, która przekłada się na szereg zagadnień metafizycznych (relacja Boga do świata, Jego znajomość poszczególnych jednostek) czy soteriologicznych o istotnym znaczeniu dla chrześcijańskiej wiary i samej teologii. Tomasz odczytuje tę biblijną księgę jako swoistą dysputę (disputatio), w której myślenie Hioba zostaje przeobrażone: od zmysłowego, przez racjonalne aż po uległe natchnieniu Bożemu. Zmiana dokonuje się na drodze stawiania pytań i prób, stanowiących słowa klucze i kryterium niniejszego artykułu. Tym samym Tomasz szkicuje niejako antropologię pisaną z perspektywy cierpienia, doświadczeń i prób, a z drugiej strony na tej kanwie przekazuje inspirujące myśli dla teologii rozumianej przecież w jego czasach jako sacra doctrina, w całej palecie zagadnień i kwestii dotyczących relacji człowieka z Bogiem (przecież w projekcie Tomaszowym teologia rozważa wszystko sub ratione Dei). Teologia sytuuje się w dynamizmie tego noszenia pytań i oświetlania ich mocą revelatio, która odsłania cel ostateczny człowieka, ale czyni to wcielając niejako w egzystencję, w jej konkretne kształty.
dc.description.abstract In the rich biblical activity of Thomas Aquinas, recently the attention of researchers is call by his exegesis of the book of Job. This commentary distinguishes with his style and content from the other biblical work of Aquinas. Determined already in its title as commentary ad litteram, not only concentrates his attention to the moral themes (analyzed by the Gregory the Great in his Moralia in Iob and which Thomas shared and accept), but on interpretation of mystery of Providence of God, that initiates a range of metaphysical (like a relation of God to the world, his knowledge of individual beings etc.) or soteriological issues, which have a special importance for Christian faith and for theology. Thomas interprets a book of Job as some kind of dispute (disputatio), where the way of thinking of Job is transformed: from sensual through rational to this one which is open and docile to divine inspiration. The change is made on the way of questions and trials, which are the key of this paper. The perspective of debate and question, that Aquinas discover in the book of Job, is very useful and inspire the theology as sacra doctrina, with all his references to the questions of relationship between God and human being (because of Aquinas’s project of theology that considers all things sub ratione Dei). Theology is situated in this dynamism of “bringing” questions and illuminating its by the light of revelatio, which manifest the final goal of man, but it is making this in clear existential dimension.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Tomasz z Akwinu
dc.subject egzegeza średniowieczna
dc.subject opatrzność
dc.subject dysputy
dc.subject cierpienie
dc.subject szczęście
dc.subject Tomas Aquinas
dc.subject medieval exegesis
dc.subject providence
dc.subject disputation
dc.subject suffering
dc.subject happiness
dc.title Żyć w cieniu pytań. Antropologiczne przesłanie Expositio super Iob św. Tomasza z Akwinu
dc.title.alternative Life in the shadow of questions. Anthropological dimension of Expositio super Iob of St. Thomas Aquinas
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations