Home

Znaczenie marki dla konsumenta na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Liczmańska, Katarzyna
dc.contributor.author Wiśniewska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.available 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 40, pp. 71-83
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2013.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1755
dc.description.abstract In conditions of severe market competition and the overwhelming wealth of products that the customer becomes the most important. A key element in the creation of enterprise marketing strategy is knowledge of the behavior problems of buyers. The goal of empirical studies covering a population voivodship kujawsko-pomorskie province was to determine the impact of each factor on the purchasing decisions of consumers. In the article the authors show the importance of the brand compared to other determinants of purchase. The research was conducted among residents kujawsko-pomorskie province. Were implemented during the period April – June 2012, a research technique used was interviewed by questionnaires. For the analysis of the final enrolled 535 questionnaires.
dc.description.abstract W warunkach nasilonej konkurencji rynkowej i wszechogarniającego bogactwa produktów to klient staje się najważniejszy. Kluczowym elementem tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstw jest wiedza z zakresu problematyki zachowań nabywców. Celem prowadzonych badań empirycznych, obejmujących grupę mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, było określenie wpływu poszczególnych czynników na decyzje nabywcze konsumentów. W artykule autorki przedstawiają znaczenie marki na tle pozostałych determinant zakupowych. Badania pierwotne zostały przeprowadzone wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zrealizowane zostały w okresie kwiecień–czerwiec 2012 roku, wykorzystaną techniką badawczą był wywiad kwestionariuszowy. Do analizy ostatecznej zakwalifikowano 535 kwestionariuszy
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject brand
dc.subject purchasing decisions
dc.subject determinants of shopping
dc.subject purchasing behavior
dc.subject marka
dc.subject decyzje zakupowe
dc.subject determinanty zakupowe
dc.subject zachowania nabywców
dc.title Znaczenie marki dla konsumenta na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
dc.title.alternative The importance of the brand determinant among polish consumers based on the example kujawsko-pomorskie province
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations