Home

Analysis of β-Convergence. From Traditional Cross-Section Model to Dynamic Panel Model

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Górna, Joanna
dc.contributor.author Górna, Karolina
dc.contributor.author Szulc, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:53:08Z
dc.date.available 2014-02-21T13:53:08Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier.citation Dynamic Econometric Models, Vol. 13, pp. 127-144
dc.identifier.issn 1234-3862
dc.identifier.other doi:10.12775/DEM.2013.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1747
dc.description.abstract Celem artykułu jest omówienie kierunku rozwoju metodologii badania konwergencji gospodarczej, wskazującego na potrzebę uwzględniania w modelach wzrostu regionów powiązań przestrzennych między nimi. Artykuł prezentuje empiryczne modele β-konwergencji dotyczące wzrostu gospodarczego regionów Europy, otrzymane przy wykorzystaniu różnych koncepcji metodologicznych. W artykule rekomenduje się modele z zakresu ekonometrii przestrzennej. Dane empiryczne dotyczą PKB per capita w regionach NUTS-2 27 państw europejskich, będących członkami Unii Europejskiej. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1995–2009 (dane roczne).
dc.description.abstract The aim of the paper is to discuss the course of development of methodology of economic convergence analyses, which points up the necessity of taking into consideration spatial connections among regions in regional growth models. It presents empirical models of β-convergence concerning the economic growth of European regions using various methodological conceptions. In the paper the models offered by spatial econometrics are recommended. The empirical data refer to per capita GDP across the European Union regions at a NUTS-2 level over the period 1995–2009 (annual data).
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject konwergencja gospodarcza
dc.subject efekty przestrzenne
dc.subject macierz sąsiedztwa
dc.subject przestrzenny model panelowy
dc.subject economic convergence
dc.subject spatial effects
dc.subject connectivity matrix
dc.subject spatial panel models
dc.title Analysis of β-Convergence. From Traditional Cross-Section Model to Dynamic Panel Model
dc.title.alternative Analiza β-konwergencji. Od tradycyjnego modelu przekrojowego do dynamicznego modelu panelowego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations