Home

Preferencje atrakcyjności studentek UMK i TWSP w Toruniu w świetle dwóch metod wizualnych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sobczak, Agnieszka
dc.contributor.author Klugier-Borowska, Ewa
dc.date.accessioned 2014-02-14T13:07:29Z
dc.date.available 2014-02-14T13:07:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Anthropol. Rev., Supl. 7
dc.identifier.issn 1898-6773
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1708
dc.description.abstract Celem pracy była analiza deklarowanych przez młode kobiety przekonań co do kształtu ciała, wysokość i masa ciała, które postrzegane są jako najbardziej atrakcyjne. Ponadto porównano ze sobą wyniki uzyskane przy wykorzystaniu dwu różnych skal obrazkowych prezentujących sylwetki kobiece o różnym stanie odżywienia. Materiał badawczy stanowiły dane uzyskane z pomiarów antropometrycznych i dane ankietowe 2316 kobiet, studentek UMK w Toruniu oraz Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, zebrane w okresie od grudnia 2002 roku do stycznia 2011 roku. Wykorzystanymi skalami obrazkowymi były dziewięciostopniowa skala autorstwa Thompsona i Graya (1995) oraz skala własna, opracowana na podstawie pomiarów wielkości morfologicznych. Badane jako najatrakcyjniejsze wskazywały sylwetki reprezentujące osoby o masie ciała w zakresie normy. W przypadku skali Thompsona i Graya dotyczyło to 90,5% badanych, w odniesieniu do skali własnej było to 95,6%. Nieznaczny odsetek kobiet preferował sylwetki wskazujące na niedobory energetyczne – dotyczyło to 2,5% dla grupy która dokonywała wskazań na skali własnej i 9,4% dla grupy badane za pomocą skali Thompsona i Graya. Wyniki obu skal dają rezultaty podobne, aczkolwiek wskazania preferencji atrakcyjności w przypadku skali Thompsona i Graya wykazują przesunięcie ku lewej stronie w porównaniu z wynikami na skali własnej. Badane proszone o wskazanie optymalnej dla kobiet masy ciała i wysokości ciała, w 80,4% wskazały na proporcje prezentujące stan odżywienia w normie, w 19,6% proporcje klasyfikujące się jako niedowaga zgodnie z normami WHO.
dc.description.abstract The objective of the study was to analyse the convictions declared by young women towards the most attractive body shape, height and mass. Moreover, it consisted in a comparison of results obtained with the use of two distinct pictorial scales representing female figures characterised by different nutritional statuses. The research material comprised data obtained with anthropometric measures and questionnaires conducted among 2316 women, the students of the Nicolaus Copernicus University and the Toruń Higher School of Entrepreneurship, collected in the period between December 2002 and January 2011. The applied pictorial scales were the nine-point scales developed by Thompson and Gray (1995) as well as the author’s own scale prepared on the basis of morphological value measurements. The respondents tended to indicate the body shapes being within norm as the most attractive. In the case of Thompson and Gray’s scale this concerned 90.5% of the respondents, whereas in the case of the author’s scale such an indication was made by 95.6% of those researched. A small percentage of women pointed to body shapes revealing nutritional deficiencies – 2.5% of women in the group researched with the use of the author’s scale and 9.4% of respondents in the group researched with Thompson and Gray’s scale. The results for both scales were similar; however, the attractiveness preference indications in the case of Thompson and Gray’s scale showed a shift to the left side as compared with the results based on the author’s scale. The respondents were also requested to suggest the optimal body mass and height for a woman. As a result, 80.4% of them pointed to proportions representing the nutritional status being within norm, whereas 19.6% indicated proportions classified in accordance with WHO standards as underweight.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject zawartość tkanki tłuszczowej
dc.subject analiza impedancji bioelektrycznej
dc.subject atrakcyjność fizyczna
dc.subject zadowolenie z wyglądu
dc.subject braz ciała
dc.subject physical attractiveness
dc.subject self-esteem
dc.subject body image
dc.subject body fat
dc.subject body composition
dc.subject satisfaction with appearance
dc.subject body image scale
dc.subject bioelectrical impedance analysis
dc.title Preferencje atrakcyjności studentek UMK i TWSP w Toruniu w świetle dwóch metod wizualnych
dc.title.alternative Attractiveness preferences among female students of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and the Toruń Higher School of Entrepreneurship in the light of two visual methods.
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations